Nutiklass OÜ privaatsusteade informeerib teid sellest, et austame oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume.

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming (nt kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine).


1. Milliseid isikuandmed me kogume?

Pöördudes Nutiklass OÜ poole teenuse saamiseks, kogume Teilt andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

-ees- ja perekonnanimi;
-vanus;
-kontaktandmed (e-post, telefoninumber);
-üldhariduskool, kus laps õpib;
-lapse varasemad kogemused robootika, arvutite, tehnika valdkonnas;
-muu teenuse osutamisega seotud info (teenuse osutamise aeg, hind, makseinfo).

Nutiklass OÜ privaatsusteade informeerib Teid sellest, et kogume ainult Teie poolt edastatud isikuandmeid, et pakkuda Teile võimalikult head teenust.

Nutiklass OÜ kogub kliendiandmeid nii vähe kui võimalik.

Teie poolt edastatud isikuandmeid ei hoita kauem, kui teenuse pakkumiseks vajalik.


2. Millistel eesmärkidel me isikuandmeid töötleme?

Nutiklass OÜ töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

-kliendi isiku tuvastamine teenuse osutamise täitmise ja tagamise eesmärgil;
-kliendiga suhtlemine teenuse täitmise ja tagamise eesmärgil;
-kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
-kliendile tagasiside saatmine;
-kliendile arvete koostamine ja saatmine;
-kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste kvaliteeti;
-seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine.

Nutiklass.ee veebilehe kaudu huviringi registreerimisel või küsimuse esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile edastanud. Töötleme Teie poolt edastatud isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või teenuse osutamiseks.


3. Nutiklass.ee veebileht ja küpsiste kasutamine

Nutiklassi veebilehe kaudu huviringi registreerimise ja päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile veebilehe kaudu edastanud.

Nutiklass.ee veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Meie veebileht kasutab küpsiseid identifitseerimise ja analüüsimise eesmärgil.

Nutiklass.ee küpsised salvestavad Teie kohta järgmiseid andmeid:

-andmed Teie riist- ja tarkvara kohta (Teie veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
-IP-aadress;
-Nutiklass.ee veebilehe külastamise ajad;
-Nutiklass.ee veebilehele suunava veebilehe aadress.

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul. Kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist võrgukodu osa külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal võrgukodu arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

Veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste talletamiseks Teie seadmesse ja neile juurde pääsemiseks. Teil on õigus igal ajal küpsiste kasutamine keelata. Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate SIIT.

Nutiklass.ee veebileht võib sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele.

Nutiklass OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest.


4. Teabevahetus sotsiaalmeedia kaudu

Te võite Nutiklass OÜ-ga ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks.

Kui postitate teate Nutiklassi avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun  arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.


5. Fotod ja salvestised

Nutiklass OÜ poolt tehtud fotod või muud salvestised on Nutiklassi omand ja Nutiklass võib neid töödelda (näiteks avaldada) vastavalt oma äranägemisele nutiklass.ee kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites või avalikus meedias. Huviringi registreerimisega kinnitatakse, et huviringis tehtud pilte ja salvestisi võidakse kasutada nutiklass.ee kodulehel, sotisaalmeedias ja avalikus meedias.

Kui ei soovita oma last siiski fotole, salvestisele jäädvustada, tuleb sellest eelnevalt teavitada Nutiklass OÜ esindajat nt meili teel: info@nutiklass.ee.


6. Isikuandmete säilitamine

Nutiklass OÜ säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab klienti tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt.

Paberkandjal isikuandmeid ei koguta ega säilitata.


7. Teie õigused seoses oma ja oma lapse isikuandmetega

Nutiklass OÜ tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie poolt Nutiklass OÜ-le edastatud isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

-juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Nutiklass OÜ-l on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Nutiklass OÜ Teie kohta töötleb;

-õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda Nutiklass OÜ-lt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

-õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Nutiklass OÜ-le vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;

-õigus nõuda isikuandmete kustutamist või piiramist, kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust;

-õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida te olete sihtasutusele esitanud struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus need edastada teisele vastutavale töötlejale.

-õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.

-Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Nutiklass OÜ õigustatud huvid või Nutiklass OÜ juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

-Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust e-maili teel info@nutiklass.ee . Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

-Nutiklass OÜ-l on õigus privaatsusteadet igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Klienti muudatustest Nutiklass OÜ kodulehe kaudu mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist.