Nutiklass OÜ-d (registrikoodiga 90011042), tegevusasukohaga Lutsu tn 14, Tartu 51006, esindab juhatuse liige ja programmeerimise huviringi juhendaja Veronika Kaur. Huvitegevuse korraldamise kokkulepe annab ülevaate Nutiklass OÜ huvitegevuse korraldamise tingimustest.

Nutiklass OÜ ei sõlmi lastevanematega lepingut. Lapse registreerimisega huviringi kinnitate, et olete tutvunud ja nõus alljärgnevate tingimustega:

1.Teenuse osutamise tingimused

1.1.Huviringis osalejale võimaldatakse osaleda Nutiklassi korraldatavas huvitegevuses ja kasutada Nutiklassi poolt kasutamiseks antud huviringis osalemiseks vajalikke vahendeid.
1.2. Osalejate arv huviringis on kuni 10 last ning ühe tunni kestvus on 2 akadeemilist tundi (2 x 45 minutit, 14-19 aastased) või 1 akadeemiline tund (1×45 minutit, 7-13 aastased), 30 korda õppeaastas. Programmeerimise huviring ei toimu koolivaheaegadel.
1.3. Nutiklass OÜ on kohustatud osutama huvitegevuse perioodil programmeerimisalast huvitegevust vastavalt huvitegevuse tunniplaanile.

2.Osalustasu

2.1. Osalustasu on tasu huvitegevuse  korraldamise eest. 
2.2. Huviring 1, Huviring 2, Huviring 3 osalustasu suurus on 38 eurot (hind koos käibemaksuga). Huviring 4 osalustasu suurus on 76 eurot (hind koos käibemaksuga), millega ei kaasne tulumaksu tagastust.
2.3. Osalustasu maksmine toimub vastavalt registreerimisel esitatud soovile kas ühes või mitmes osas. Kuutasu  ei  ole  otseses  seoses  ringitundide  arvuga  konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade suurus kujuneb õppemaksu jagamisel kaheksaks, kaheks või üheks osaks.
2.4. Osalustasu peab olema tasutud Nutiklassi arvelduskontole kuu 10. kuupäevaks. Osalustasu maksmine toimub esitatud arve alusel, mis saadetakse e-posti aadressile.
2.5. Osaleja puudumisel, sõltumata põhjusest, rahalist tasaarveldust puudutud tundide eest ei tehta.  Erandiks üle kahe nädala pikkused puudumised tervislikel põhjustel  (arstitõendi alusel tehakse tasaarveldus huvitegevuse perioodi viimasel kuul, milleks on mai).
2.6. Juhul kui tund jääb ära juhendaja tõttu, tehakse tund järele, sobiva võimaluse puudumisel tehakse tasaarvestus.

3.Poolte õigused ja kohustused

3.1. Nutiklassil on õigus laps huviringist välja arvata kui:
3.1.1. osalustasu maksmisega on viivitatud rohkem kui kaks kuud arvates osalustasu maksmise tähtpäevast ega ole selle kohta esitatud põhjendatud avaldust osalustasu maksmise tähtaja pikendamiseks.
3.1.2. rikutakse korduvalt punkte 4.5, 4.6 ja 4.7.
3.2.Nutiklass on kohustatud osutama huvitegevust vastavalt huvitegevuse tunniplaanile.
3.3.Lapsevanemal/hooldajal on kohustus tasuda õigeaegselt osalustasu.
3.4.Lapsevanemal/hooldajal on õigus väga mõjuval põhjusel anda teada huviringis osalemise lõpetamisest. Eelnevalt väljastatud arved kuuluvad tasumisele.

4. Osaleja õigused ja kohustused

4.1. Huviringis osalejal on õigus kasutada huviringis vajalikke vahendeid.
4.2. Olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest.
4.3. Esitada ettepanekuid huviringi korralduse suhtes.
4.4. Saada juhendajalt tagasisidet oma arengu ja huviringis osalemise kohta.
4.5. Huviringis osalejal on kohustus suhtuda ringitöösse kohusetundlikult, osaleda tunnis aktiivselt, arvestada teiste osalejatega ja olla valmis koostööks.
4.6. Kasutada õppevahendeid ja Nutiklassi ruume heaperemehelikult, vastavalt nende otstarbele.
4.7. Järgida käitumise head tava teiste huviringis osalejate ja juhendajate suhtes.

5.Teated

5.1.Pooltevahelised lepinguga seotud tahteavaldused peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-mail, kiri vms).

6.Lõppsätted

6.1.Huvitegevuse korraldamise kokkulepe jõustub huviringi registreerimise kuupäevast ja kehtib kuupäevani, mis on kirjas huviringi registreerimislehel.
6.2. Huvitegevusega seotud kokkulepe loetakse lõpetatuks kas ühe osapoole kirjaliku etteteatamise korral  üks  kuu ette punktides 3.1 ja 3.4 kirjeldatud juhtudel osaleja või Nutiklassi vastavasisulise kirjaliku avalduse alusel.
6.3.Pooled lahendavad kokkuleppest tulenevad vaidlused heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtus.
6.4.Isikuandmete töötlemise põhimõtted on kirjas Nutiklassi kodulehel asuvas privaatsusteates.